pop 2017

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์

 หัวข้อการประกวด "ท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์" 

 ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง  30 กันยายน 2560

 ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดนิยม

 ประสงค์ส่งภาพเข้าร่วมการประกวด คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างภาพพร้อมคำบรรยายประกวด คลิกที่นี่

1. ความเป็นมา (คำอธิบายหัวข้อประกวด)

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถ่ายทอดสาระ เรื่องราวรอบตัวท่านจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านไป
แล้วค้นหาสาระวิทยาศาสตร์จากมุมมองของท่าน ผ่านภาพถ่าย  พร้อมเขียนคำบรรยายให้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
แล้วส่งมาประกวดกับเราในโครงการ วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม รอบ 3 ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวไปกับวิทยาศาสตร์" ความสวยงาม 
ความหมาย และการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของท่านอาจโดนใจกรรมการและได้รับรางวัล จาก อพวช.ไป

 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest 

 

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

5. ประเภทและขนาดของภาพถ่าย และระยะเวลาการประกวด
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียด
ไม่เกิน 5 MB
และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำ
บรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน
150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระ
ความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์
ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัคร
ในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน

5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ
โดยแต่ละภาพส่ง
ได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น (1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)

หมายเหตุ
สำหรับประเภทภาพยอดนิยม คณะกรรมการจะพิจารณาคัดกรองเนื้อหาความเหมาะสมชั้นแรกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนนำขึ้นจัด
แสดงบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest เพื่อเปิดให้มีการโหวต ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพ
ในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวด
อย่างละเอียด)
ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด

*ภาพที่ส่งไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ
และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกวดเวที
สาธารณะหรือการประกวดภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้อง
เป็นภาพที่จับ
องค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภาย
หลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว
แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนัก
ของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น
โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อ
ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้
และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น
หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

6.3 ผู้สมัครต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้สมัครแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้

6.4 ผู้สมัครรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการ
นำรูปภาพ
หรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหม
ทดแทนใน
ฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด
จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ
ผู้ถ่ายภาพ
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง
โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงาน
ให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม

6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม
และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผลงานนั้น
ละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์
ในการลบภาพถ่ายและ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ
ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ
ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้
เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้

6.7 ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช.
ส่งผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif)
หรือเป็นภาพที่
สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ
หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบ
การกระทำผิด
กติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลัง
ในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน

6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด

6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.12 ผู้สมัครทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

6.13 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

7. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย และการประกาศผลประเภทภาพถ่ายยอดนิยม ตัดสินจากผลรวมคะแนนโหวตในแต่
ละรอบการประกวด จากผู้เข้าชมบนเว็บไซต์  www.nsm.or.th/contest ของอพวช.
ความสวยงามของภาพ และความถูกต้องของเนื้อหา
รวมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ
"ท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์" ในวันที่ 16 ต.ค. 60 
ที่เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th/contest 

ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ในโอกาสแรกต่อไป (ตัดสินวันที่ 16 ต.ค. 60 และ 1-13 ต.ค.60 เพื่อเปิดโอกาสให้โหวตสำหรับที่ส่งภาพมาวันที่ 30 ก.ย.60
ทั้งนี้หากส่งมาให้โหวตเร็ว ก็มีโอกาสได้รับคะแนนโหวตมาก)

8. รางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้

ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม 
รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

9. เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์
ที่กรอกไว้
ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่
ส่งอีเมลล์แล้ว 
ให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็น
สำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โทร. 02-577-9999 ต่อ 1473 และ 1475 หรือ www.nsm.or.th หรือ Facebook : NSMthailand

Read 15988 times

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

กรุณาสมัครสมาชิก

กรุณาสมัครสมาชิก

banner sideedit