ประกาศโหวตนิทรรศการภาพถ่าย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการโหวตนิทรรศการภาพถ่าย

เดือน กรกฎาคม 2562
1. พัทธนันท์ ติงสมบัติยุทธ์
2.เกวลิลย์ กฤษณีไพบูลย์
3.ณิชาภา ธัญหมอ
4.ฐิติมา สงเคราะห์
5.ชัชนันท์ วัฒนศิริ
3 ซอยศรีอักษร ถนนเชื้อเพลิง
6.สุทิศา จองวรรณศิริ
7.ก้องเกียรติ ลีฬหบุญเอี่ยม
8.เฉลิมพล ประเสริฐสุข
9.ดนัย ชัยมงคลทรัพย์
10.จรินรัตน์ ต้นวงศ์

เดือน มิถุนายน 2562
1. อภิสิทธิ์ โรจน์ธนจินดา
2. พอเพียง กุลโลหะมงคล
3. ภัชญาวรินทร์ วุฒิประเสริฐ
4.รัชนีกร ทองน้อย
5.อานุภาพ ถิตย์ประดิษฐ์
6. สุทธินันท์ พละศักดิ์
7.ธันยธรณ์ พลายงาม
8. ด.ญ.พิชญา สังข์สุดประเสริฐ 
9. ภัชภิชา พันธุ์สุข
10. ปัทมา เผ่าสังข์ทอง

เดือน พฤษภาคม 2562
1.ภาณุ ธนาธิวัฒน์ ได้รับรางวัล หมวก
2.พณิชษ์กรณ์ ธีรภิรมย์ธรรม  ได้รับรางวัล หมวก
3.แพรวแพรวา จันทร์สอน ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4.นัทธี มโนเทพานันท์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5.นาฏลดา เที่ยงผดุง ได้รับรางวัลเสื้อยืด
6.มิ่งตระการ บุญสุข ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7.มานพ มานะธัญญา ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.ฐิตา รัตนมุณี ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.ชญานุช เล็กงามเอก ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.อภิชญา พริบไหว ได้รับรางวัลเสื้อยืด

เดือน เมษายน 2562
1. อารีรัตน์ ปรีชาวนา ได้รับรางวัล หมวก

2. ธิติภัทร์ ลีลาธนกิจ ได้รับรางวัล หมวก
3. สิริลักษณ์ วิญญาวงค์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4. อนุชล มงคลศิริ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5. กิ่งกาญจน์ โชติพรศิริ ได้รับรางวัลเสื้อยืด 
6.ภีมวัจน์ ธรรมชัยกุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7.ศรัณย์ แซ่ลิ่ม ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.พรพรหม กล่องดวงจิตต์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.ณรงค์กร มนูชัย ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับรางวัลเสื้อยืด

 

เดือน มีนาคม 2562
1.อรวรรณ เจียงศิริศุภวงศ์  ได้รับรางวัล หมวก
2.ณัฐพิมล พรอนันต์สกุล  ได้รับรางวัล หมวก
3.ชินวัตร มณีขำ  ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4.จิดาภา ชีวาเกียรติยิ่งยง ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5.วริศรา ภูรีวิลาส  ได้รับรางวัลเสื้อยืด 
6.Jirasika kijsanapitak  ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7.ณิชาภัทร เพ็ชร์อินทร์  ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.เปรมจิต วัฒนพรภัณฑ์  ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.สุภลักษณ์ เปลี่ยนกลาง  ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.ชนมน รุ้งกำธรธรรม ได้รับรางวัลเสื้อยืด

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

1.ปิยจิตต์ ปัญจมูล ได้รับรางวัล หมวก
2.Thanathchaya Yingsawas  ได้รับรางวัล หมวก
3. ฐานิต ลำเลียงเลิศ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4. กิตติพัทธ์ ศิวะนาวินทร์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5. สายขล กริ่มวิทยไพศาล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
6. ณัฐริกา อุบลทิพย์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7. ทิพย์ภาภรณ์ กันตะคุ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.นมิดา จันทร์คู่ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.สุดาวดี เวียงใต้ ได้รับรางวัลเสื้อยืด

 

เดือน มกราคม 2562
1.อรรถพล ประพันธ์ ได้รับรางวัล หมวก
2.อธิธัช จันทร์เพ็งเพ็ญ ได้รับรางวัล หมวก
3.บูรยา พัฒนจินดากุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4.สาละวิน จันทพันธ์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5.พรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ์ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
6.ไกร เดียวตระกูล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7.อรอนงค์ สารีสอาด ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.ทศพล ชิระวานิชผล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.ภัคจิรา คชเสนี ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.บุญประกิจ ศิริวรนันท์กุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด


เดือน ธันวาคม 2561

1.อรชุมา จิประพันธ์ ได้รับรางวัล หมวก
2.พิชยา กระจ่างวิทยา ได้รับรางวัล หมวก
3.นิศา กิตติ ได้รับรางวัลเสื้อยืด
4.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
5.ดวงมาศ มิ่งกมลกุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
6.รินธาร ว่องวันดี ได้รับรางวัลเสื้อยืด
7.พิลาสินี คงกตัญญูสกุล ได้รับรางวัลเสื้อยืด
8.นะโม ณ พัทลุง ได้รับรางวัลเสื้อยืด
9.ธวัลรัตน์ ปิ่นทอง ได้รับรางวัลเสื้อยืด
10.พศิน ทอง ได้รับรางวัลเสื้อยืด

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กรอกไว้
---------------------

 

 

Read 1173 times

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการใช้งาน

1. ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถส่งรูปภาพและกดโหวตได้

2. หากต้องการโหวตรูปภาพ (ประเภทยอดนิยม) ให้เข้าไปที่เมนู>"โหวตภาพ" และกดที่รูปหัวใจ โดย 1 user สามารถโหวตได้วันละ 10 ครั้ง (1ชม.โหวตได้ 1 ครั้ง)

3.ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถ สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ส่งครั้งแรกไม่ครบ 5 ภาพ ให้ทำการ Log in ใช้ User Password เดิมที่เคยสมัครไว้

 

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

 โทร 02 577 9999 ต่อ 1475

 nsmphotocontest@nsm.or.th


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120