th th
en

วิทย์ติดเลนส์

30763

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์”ปี 6 (Science is out there) 
หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ
ส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ www.nsm.or.th/contest

 

แบ่งเป็น 2 รุ่นการแข่งขัน

1 รุ่นนักเรียน นักศึกษา
2 รุ่นประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด
1.ประเภทยอดนิยม 
2.ประเภทยอดเยี่ยม

 

หัวข้อการประกวด

1.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest  ในเมนู "โหวตภาพ"
ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช. 

 

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00 น.

 

ประกาศผล

 

1

ม.ค.63 - มี.ค.63

มลพิษใกล้ชิดกว่าที่เคย

30 มี.ค.63

 

10 เม.ย.63

2

เม.ย.63 - มิ.ย.63

วิถีไทย วิถีวิทย์ 

15 มิ.ย.63 และเริ่มโหวต
16 -30 มิ.ย. 63

 

10 ก.ค.63

3

ก.ค.63 - ส.ค.63

วัฒนธรรมนำไทย

30 ส.ค.63 และเริ่มโหวต
1-15 ก.ย. 63

 

25 ก.ย.63

2.ประเภทยอดเยี่ยม 
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

 

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

 

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00 น.

 

ประกาศผล

 

1

ม.ค.63 - มี.ค.63

แม่น้ำ

30 มี.ค.63

 

10 เม.ย.63

2

เม.ย.63 - มิ.ย.63

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30 มิ.ย.63

 

10 ก.ค.63

3

ก.ค.63 - ก.ย.63

พนาไพร สายใยชีวิต

15 ก.ย.63

 

25 ก.ย.63

 

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest**

 

รางวัลสำหรับการประกวด ประเภท นักเรียน นักศึกษา

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

6,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

4,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


หมายเหตุ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย

 

รางวัลสำหรับการประกวด ประเภท ประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

ทุนต่อยอดผลงาน

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

8,000  บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

  6,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000  บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475 หรือ 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

 

 

 

 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร