th th
en

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 


 

 

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชาชน ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย,บริษัท ทรูวิชั่น จํากัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและขยายเครือข่ายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย
ภายใต้ “โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย”

ผู้เข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ จะได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน
ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 3-4 คน ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนีอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกปี โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ ของ อพวช.
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรูวิชั่น จํากัด (มหาชน)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
3. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
4. ไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน
5.  สามารถเดินทางต่างประเทศได้

หัวข้อในการนำเสนอผลงาน
The Mystery of Foods : Truth about Foods that You Never Know!  (ความลับของอาหาร) 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน 
3.จัดทำคลิปวิดิโอ ความยาว 3 นาที 

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและคลิปวิดีโอ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ขยายเวลาถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 
ทางไปรษณีย์มาที่ : 
วิลาสินี ไตรยราช 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โดยดูวันที่ประทับหน้าซองไปรษณีย์เป็นหลัก (30 เมษายน 2561)
 

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

การคัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากใบสมัครและไฟล์วิดิโอ โดยประกาศผลรอบแรก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 --ขยายเวลาเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2561--
                              ผ่านทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th 
การคัดเลือกรอบที่ 2 พิจารณาจากผลงานระหว่างการเข้าค่ายฯ ที่ อพวช. (วันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561)
การคัดเลือกรอบที่ 3 พิจารณาจากการนำเสนองานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561)                           


รางวัล
- ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 
  ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทีมละ 3,000 บาท

- ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 
  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 2 ทีม ได้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 
  เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมันนี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 ทีม ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท 


ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473,1442
โทรสาร 0 2577 9990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03
1
05
04

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร