การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

 IMG 5599

ใบจองการเข้าชม l พิมพ์แผนที่

 การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

 

อัตราค่าบริการ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                              ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                           ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                  ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
บัตรรวม 3 พิพิธภัณฑ์                                ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                      100 บาท

นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  *เข้าชมฟรี

 

การจองเข้าชมเป็นหมู่คณ

ดาวน์โหลดแบบจองเข้าชม

 

กิจกรรมเสริมศึกษา

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Shows)
เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรา มาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน
โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง  การแสดงแต่ละชุดจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้
เยาวชนเป็นคนสังเกต สนใจ อยากรู้อยากเห็น และอยากทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เวลาในการแสดง  45 นาที:รอบ   ราคา 10 บาท:คน

----------------------------------------

ตะลุยพิพิธภัณฑ์(Walk Rally)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วิธีการ สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ใน
พาสปอร์ตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รอบละไม่เกิน 500 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รอบละไม่เกิน 100 คน
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบละไม่เกิน 300 คน
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 ขึ้นไป   ราคา 10 บาท:คน: พิพิธภัณฑ์ น้อยกว่า 100 คน เหมาจ่าย 1,000 บาท   2 รอบ:วัน

----------------------------------------

การทดลองวิทยาศาสตร์(Science Lab)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ด้วยห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน และเครื่องมือในการทดลองที่ทันสมัยและได้คุณภาพ
มีหลักสูตรเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นแบบบูรณาการทั้งยังเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต ทดลอง วิเคราะห์
และสรุปผลราคา 30 บาท ต่อ คน ต่อ รอบ 
**ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมเสริมศึกษาและอัตราค่าบริการ

----------------------------------------

Science Museum Maker
Science Museum Maker เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจากการประดิษฐ์ ชิ้นงาน อุปกรณ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์
นอกจากผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการลงมือปฏิบัติแบบ hands-on แล้ว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM
Education เพื่อให้ผู้ชมได้บูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิทยาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงบางกิจกรรมยัง
เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปควบคู่กัน กิจกรรม Science Museum Maker เปิดบริการวันละ 4 รอบ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้จองเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
สนุกคิดกับเลโก้(Lego) กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากโจทย์ที่กำหนดให้ โดยใช้ตัวต่อ Lego ที่มีให้ นักเรียนจะได้ฝึกความคิด
จินตนาการ ทักษะการประดิษฐ์ และทักษะการใช้มือเพื่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

จักจั่นเสียงใส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเสียง จากการประดิษฐ์ จักจั่นเสียงใส และทำการทดลองเปรียบเทียบการประดิษฐ์จักจั่นเสียงใสจากวัสดุต่างๆ
ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเรียนรู้เรื่องเสียงสั่นพ้อง (Resonance) ที่เกิดจากการสั่นของวัสดุสองสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทำให้เกิดเสียงดังขึ้น นักเรียน
และผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สนุก เรียนรู้ และฝึกทักษะการประดิษฐ์ ของเล่นภูมิปัญญาไทยที่หาได้ยาก

จรวดลม (Flight to the Moon) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการทำจรวด การออกแบบจรวด พลังงานที่ใช้กับจรวด โดยผู้เข้าชมจะได้ทดลอง
และประดิษฐ์จรวดที่ใช้พลังงานลม จากวัสดุต่างๆ ที่กำหนดให้ ประดิษฐ์ ทดลอง เปรียบเทียบจรวดที่ออกแบบในลักษณะต่างๆ รวมถึงการท้าทายโดยการแข่งขัน
จรวดที่ประดิษฐ์ขึ้น

แรงยกจอมพลัง เรียนรู้เรื่องแรงยกที่เกิดจากใบพัดเช่นเดียวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่ เพื่อทดสอบแรง
ยกจากการใช้มือปั่น และกำหมุนบิน ที่ทดสอบแรงยกจากการใช้เชือกหมุนใบพัด ที่ทำให้เกิดแรงยกที่ต่างกัน นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประดิษฐ์ เลือกวัสดุ
ทดลอง ปรับแต่ง และแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้เรื่องแรงยกที่เห็นได้ชัดเจนอย่างที่ไม่เคยทดลองมาก่อน

เครื่องแยกโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก คุณสมบัติของแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กโลก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประดิษฐ์แม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่ใช้เป็นเครื่องแยกโลหะขนาดเล็กได้ ทำการทดลองเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กที่มีความแรงแตกต่างกัน
และทดสอบเครื่องแยกขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น

ตารางกิจกรรม Science Museum Maker เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
วัน เวลา เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน:รอบ
อังคาร – พฤหัสบดี 10.00 – 10.45 น. สนุกคิดกับเลโก้ (Lego) อนุบาล 3 – ป.3 40 คน
11.00 – 11.45 น. จักจั่นเสียงใส ป.4 ขึ้นไป 40 คน
13.00 – 13.45 น. จรวดลม (Flight to the Moon) ป.4 ขึ้นไป 40 คน
14.00 – 14.45 น. เครื่องแยกโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า ป.4 ขึ้นไป 40 คน

ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 10.45 น. สนุกคิดกับเลโก้ (Lego) อนุบาล 3 – ป.3 40 คน
11.00 – 11.45 น. จักจั่นเสียงใส ป.4 ขึ้นไป 40 คน
13.00 – 13.45 น. จรวดลม (Flight to the Moon) ป.4 ขึ้นไป 40 คน
14.00 – 14.45 น. แรงยกจอมพลัง ป.4 ขึ้นไป 40 คน

**ดาวน์โหลดใบจองเข้าร่วมกิจกรรมScience Museum Maker >>Click

----------------------------------------

Science dome

กำหนดฉาย ภาพยนตร์ดาว จำนวน 5 รอบต่อวัน  วันละ 5 เรื่อง

1.ตำนานแห่งการเดินทางมาสู่โลก :Chronicle of Journey to Earth
2.3,000 ปีแห่งการดูดาว : 3,000 Years of Stargazing
3.กำเนิดระบบสุริยะ : The birth of solar system
4.ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกับการค้นหาโลกใหม่
5.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 click -->>รอบการฉาย

 click-->>รายละเอียดภาพยนตร์ดาว

 ----------------------------------------

การจองอาหารกล่อง(หมู่คณะ)

พิพิธภัณฑ์ฯ มีบริการรับจองอาหารกล่องสำหรับหมู่คณะ ในราคาชุดละ 40 บาท(รวมน้ำดื่ม)
โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในแบบการจองเข้าชม  และสามารถระบุรายการอาหารได้ใน

 click-->ใบจองอาหารกล่อง

 

ตารางการเดินรถ Shuttle Bus

- ออกจากถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์  ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า
สองรอบเวลาดังนี้ 09:30น. และ 11:00น

- ออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – ถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์
สองรอบเวลาดังนี้ 14:30น. และ 16:30น.

จุดจำหน่ายตั๋ว ห้องจำหน่ายบัตรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จุดจอดรถที่ อพวช. บริเวณทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

**ให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์** 

 

ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 02577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
โทรสาร 02 577 9911  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์นักขัตฤกษ์ 

 

Read 331741 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560 17:18