ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางด้าน IT ต่าง ๆ สัมผัสการใช้งานโปรแกรมจริง และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ IT ด้วยตัวเองในห้องอบรมเชิงปฏิบัติการไอที  ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ กับบรรยากาศใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ณ ชั้น 1A โซนดินแดนวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ขอเชิญร่วมปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับ อพวช. โดยเปิดให้บริการแก่ ผู้เข้าชม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  …