ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางด้าน IT ต่าง ๆ สัมผัสการใช้งานโปรแกรมจริง และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ IT ด้วยตัวเองในห้องอบรมเชิงปฏิบัติการไอที  ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เปิดประสบการณ์ใหม่กับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะฝึกคิดเป็นกระบวนการและค้นหาคำตอบ ผ่านกิจกรรมการทดลองที่ีทำด้วยตนเอง พบกันได้ที่ชั้น 1A โซนดินแดนวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับครอบครัว  คลิก (ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน) สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโรงเรียน จองเป็นหมู่คณะ คลิก        …