รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

logo 

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน  ๑ อัตรา  
สังกัดสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)ในตำแหน่ง นักวิชาการ ๑ อัตรา โดยผู้สนใจ
โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

Read 1441 times Last modified on วันจันทร์, 01 กันยายน 2557 18:30