รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 

logo

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน ๑ อัตรา
 ในตำแหน่ง นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยผู้สนใจ
โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

Read 1397 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 04 กันยายน 2557 14:02