ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 

557489654

       อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งค่ายดังกล่าวฯ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนนำไปพัฒนาทักษะด้านวิทย์ในอนาคต  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ณ อพวช. คลองห้า ที่ผ่านมา

 

Read 558 times