รับสมัครอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

 

 nsm19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจ ร่วมปฏิบัติงานกับ อพวช.
เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานวิทยากร
นำชมนิทรรศการและจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
ผู้สนใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับ อพวช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนงานที่รับสมัคร
• พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม) • สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณสมบัติทั่วไป
๑. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ทุกสาขาวิชา หากศึกษาอยู่ ในสายวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
๓. มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๔. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
๕. ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามใบสมัคร)

การยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด
** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
** ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
** ดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ website: www.nsm.or.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๐ website: www.nsm.or.th


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

Read 1017 times Last modified on วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557 16:29