รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์ และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2558

  MG 9244

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์
และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนต่าง ๆ ผู้สนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับ อพวช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑. วันฝึกอบรมและเตรียมงาน : ๗ มกราคม ๒๕๕๘
๒. วันปฏิบัติงานจริง : ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

คุณสมบัติทั่วไป
๑. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ทุกสาขาวิชา หากศึกษาอยู่ในสาย วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
๓. มาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป (ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘)

เอกสารในการสมัคร
๑. สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
๕. ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)

การยื่นใบสมัคร
** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี
** ทางไปรษณีย์ ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
** ดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ website: www.nsm.or.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร: ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕
โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐ www.nsm.or.th

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

Read 1204 times Last modified on วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557 16:31