Print this page

ข้อมูลการเข้าชม

Element Selection

 

 alt

ใบจองการเข้าชม l พิมพ์แผนที่

 การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

      บุคคลทั่วไป

                 ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง

ค่าเข้าชมทั้งสามพิพิธภัณฑ์

               ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 100 บาท

เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และนักศึกษาระดับปริญาตรีเข้าชมฟรี
(หมายเหตุ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

     การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ

               พิพิธภัณฑ์ ฯจัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกด์นำชม ทางพิพิธภัณฑ์ ฯได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแต่ละชั้น หากสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

     อาหาร / น้ำดื่ม (สำหรับหมู่คณะ)
               พิพิธภัณฑ์ฯ มีบริการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะที่มีความประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ให้ ในราคาชุดละ 40 บาท ประกอบด้วย (ข้าว + กับข้าว 1 อย่าง +ท๊อปปิ้ง 1 อย่าง + น้ำดื่ม 1ขวด)

               * ต้องการให้พิพิธภัณฑ์ฯ จัดอาหาร โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

     ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

               การแสดงทางวิทยาศาสตร์

                    ค่าเข้าชมการแสดงคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวันวันละ 5 รอบ

 รอบการแสดง

 เวลาการแสดง

 รอบแรก

 10.00 - 10.45 น

 รอบที่สอง

 11.00 - 11.45 น.

 รอบที่สาม

 12.00 - 12.45 น.

 รอบที่สี่

 13.00 - 13.45 น.

 รอบสุดท้าย

 14.00 - 14.45 น

งดแสดง
- วันพุธ
- วันเสาร์-อาทิตย์


 13.00 น.
 12.00 น.         เรื่องที่จัดแสดง

 เรื่อง

 ผู้เข้าชม

 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

 ป.4 ขึ้นไป

 ไข่มหัศจรรย์

 ป.1-ม.3

 บั๊มโชว์

 ป.1-ม.6 ขึ้นไป

 สนุกกับเสียงและดนตรี

 ป.4 ขึ้นไป

 โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น

 ป.1 ขึ้นไป

 มหัศจรรย์ฟองสบู่

 ป.4 ขึ้นไป

 ธรรมชาติมหัศจรรย์

 ป.1 ขึ้นไป จัดแสดง ณ อาคารธรรมชาติวิทยา
 เวลา 11.00 และ 13.00 น.

 ละครวิทยาศาสตร์

 จัดแสดงเฉพาะวันพุธ , เสาร์-อาทิตย์ 
 รอบ 14.00 - 14.45 น.)               กิจกรรม Science Walk Rally

                    เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดขึ้น ลักษณะเป็นการเล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยแต่ละคำถามจะมีคะแนนและมีเวลากำหนด เมื่อหมดเวลาจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้เข้าชมต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และบัตรเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงจะร่วมกิจกรรมได้ สำหรับหมู่คณะที่ต้องการให้จัดกิจกรรมนี้จะต้องติดต่อจองล่วงหน้า

                         ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

                            

ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 ขึ้นไป ราคา 10 บาท:คน: พิพิธภัณฑ์ น้อยกว่า 100 คน เหมาจ่าย 1,000 บาท 2 รอบ:วัน
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วิธีการ สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ต
 - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รอบละไม่เกิน 500 คน
 - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รอบละไม่เกิน 100 คน
 - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบละไม่เกิน 300 คน


               กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์

 

                    เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยมีหลักสูตรทั้งสำหรับครอบครัว และ กลุ่มนักเรียน

                     อัตราค่าบริการ

                              คนละ 30 บาท (สมาชิก อพวช. มีส่วนลดพิเศษ)
                              รับจองนักเรียนโรงเรียนเป็นหมู่คณะ ห้องละไม่เกิน 100 คน
                              โรงเรียนที่สนใจขอรายละเอียดและจองการใช้บริการได้ ที่โทร 0 2577 9999 ต่อ 1833

 

โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. (Science Dome NSM)
รอบการแสดง
(1) เปิดให้บริการวันละ 5 รอบ คือ 10:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น. และ 15:00 น.
หมายเหตุ : จะมีรอบย่อยสำหรับกลุ่มที่จองเข้าชมล่วงหน้า เพิ่มอีก 4 รอบต่อวัน 10:30 , 11:30, 13:30, 14:30


(2) การแสดงในแต่ละรอบเป็นดังนี้
1. บรรยายดูดาวเบื้องต้น โดยใช้แผนที่ดาว  ความยาว 45 นาที
    เรียนรู้การใช้แผนที่ดาว  ดูดาวบนท้องฟ้า  โดยการจำลองท้องฟ้าเสมือนจริง  เพื่อเตรียมสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง
  ***เฉพาะโรงเรียนที่สนใจ ระดับ ป.5 ขึ้นไป จำนวน 20 คนขึ้นไป  และจะได้รับแผนที่ดาวทุกคน
2. ฉายภาพยนตร์ 25 นาที  ภาพยนตร์มี 5 เรื่อง ฉายวนทั้งสัปดาห์

วัน  
         เวลา

10:00   น.

11:00   น.

13:00   น.

14:00   น.

15:00 น.

อังคาร

บันทึกการเดินทางสู่โลก

กำเนิดระบบสุริยะ

3,000 ปี แห่งดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พุธ

กำเนิดระบบสุริยะ

3,000   ปี แห่งดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บันทึกการเดินทางสู่โลก

พฤหัสบดี

3,000   ปี แห่งดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บันทึกการเดินทางสู่โลก

กำเนิดระบบสุริยะ

ศุกร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บันทึกการเดินทางสู่โลก

กำเนิดระบบสุริยะ

3,000   ปี แห่งดาราศาสตร์

เสาร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บันทึกการเดินทางสู่โลก

กำเนิดระบบสุริยะ

3,000   ปี แห่งดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

อาทิตย์

บันทึกการเดินทางสู่โลก

กำเนิดระบบสุริยะ

3,000   ปี แห่งดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ   กับการค้นหาโลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

 

 

 

 

Read 36347 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 มกราคม 2561 13:21