Print this page

รายชื่อคณะกรรมการ อพวช.

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.  
ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การศึกษา
 • Ph.D. (Genetics), U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
 • M.S. (Genetics) และ B.A. (Zoology)  U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.  
ประวัติการทำงาน
 • รองผู้อำนวยการ อพวช. รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช.
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
sakorn1
 
รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรม
ประธานกรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

soranit
 
ดร.นพ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
ประวัติการทำงาน
 • รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

การศึกษา

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 • ปริญญาโท Master of Public Health
  และปริญญาเอก Doctor of Public Health Johns Hopkins University

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ผอพ.
pratom 
 
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
 • นิติกร กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ อพวช.
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผอพ.
yaowanuch
 
นางตติยา ใจบุญ
กรรมการผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
การศึกษา
 • ปริญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (วทบ.)สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ อพวช.
tatiyanew 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
การศึกษา
 • ปริญญาเอก (Engineering) Fermentation Technology Hirroshima University, Japan
 • ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์) สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์) สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • -ไม่มี- 
napawannew 
 
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาไท
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาโท M.Sc. (Community Nutrition) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผอพ.
suwanneenew
 
รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การศึกษา
 • Sasin Executive Program
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Health Care Evaluation and
  Management Skills, University of Toronto

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต

กรรมการ/อนุกรรมการ
 • --ไม่มี--
kumjonnew
 
นายดุสิต เขมะชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประวัติการทำงาน
 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ อพวช.
dusitnew 
 
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการ อพวช.
กรรมการและเลขานุการ 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา
 • ปริญญาเอก University of Missouri, Rolla, USA Ph.D (Engineering Management)
 • ปริญญาโท University of Missouri, Rolla, USA M.S. (Engineering Management)
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
drrawinn 

 

 

Read 95827 times