ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีกว่าในอนาคตอันจะส่งผลในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า ปทุมธานี เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร โดยนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยชิ้นงาน นิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิ้นงาน วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการนำเสนอในรูปของภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการทำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ละชนิด ซึ่งนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยทั้งหมด 5 โซน คือ  เทคโนโลยีการสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์, เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, เทคโนโลยีการคำนวณ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนิทรรศการหลักที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่จัดแสดงกว่า 9,000 ตารางเมตรแล้ว พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในวาระและโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมเสริมในนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่นำเสนอในแต่ละโซนได้ดียิ่งขึ้น อาทิ กิจกรรมการสร้างและถอดรหัสสัญญาณ การฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและสารสนเทศ เช่น กิจกรรมวันโทรคมนาคมโลก วันการสื่อสารแห่งประเทศไทย วันนักประดิษฐ์ เป็นต้น

IT Walk Rally  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้การเยี่ยมชมเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและสนุกสนาน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องค้นหาคำตอบจากแผ่นป้าย ชิ้นงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์

One Day Camp  เป็นกิจกรรมค่ายฉบับย่อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 1 วัน เช่น การพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสาร หรือการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งในลักษณะของผู้ใช้งาน (user) และผู้เขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน (programmer) แบบง่าย ๆ หรือการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

about us itm

หน่วยงานต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์

 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กองนิทรรศการ
กองวิชาการ และ กองวัสดุอุเทศก์


กองวิชาการ

         ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย รวบรวม เผยแพร่ ประเมินผล และกำกับดูแลเนื้อหาหรือข้อมูลทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้การบริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เข้าชมอย่างมีประสิทธิภาพ

 กองนิทรรศการ

         ทำหน้าที่พัฒนานิทรรศการ  ชิ้นงาน สื่อจัดแสดงทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เข้าชมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

 กองวัสดุอุเทศก์

         มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวัสดุตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อนำมาจัดแสดงเสริมนิทรรศการต่อไป

 

Read 14157 times Last modified on วันอาทิตย์, 22 กุมภาพันธ์ 2558 14:24