รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)

 

ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครงาน

..........................................................................

         

ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง นักวิชาการ  จำนวน ๓ อัตรา วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติทั่วไป

๑.         มีสัญชาติไทย

๒.         มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

๓.         ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

๔.         สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช. ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

๕.         ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.         ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๗.        ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘.         ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน

๙.         ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

๑๐.      ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

๑๑.      ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๑๒.     ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๑๓.     เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  

๒.       สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

๓.       มีทักษะ หรือประสบการณ์ด้านการสื่อสาร การสอน การบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ได้

๔.       มีทักษะ หรือประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการใน

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

๕.       มีทักษะความสามารถในการนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๖.       มีความสามารถในการเขียนบทบรรยาย และพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนการสอน

๗.      มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๘.       มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

๙.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

๑๐.    มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

 

 

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

๑ . พัฒนากิจกรรมของห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรม

๒.  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลวิชาการ เพื่อเผยแพร่ วิจัย พัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓.  เป็นวิทยากร นำเสนอกิจกรรมในงานห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และงานอื่นๆ ของ อพวช. ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

๔.  ติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  พัฒนาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

๖.  จัดทำบันทึกการประชุม รายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน บุคลากร กิจกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง             

             ๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๒.       มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร การสอน การบรรยายในกิจกรรมต่างๆ

๓.       มีประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม และกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

๔.       มีทักษะความสามารถในการนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๕.       มีความสามารถในการเขียนบทบรรยาย การผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน

๖.       มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการ ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ

๗.      สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

๘.       มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

๙.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

๑๐.    มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

 

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

๑.         เป็นวิทยากร ดำเนินการนำเสนอกิจกรรม ในงานห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั้งในและนอกสถานที่

๒.        ติดต่อ ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.        สนับสนุนนักวิชาการ ในการพัฒนากิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยช่วยนักวิชาการในการสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล และสรุปข้อมูล

๔.         จัดทำบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน บุคลากร กิจกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.        ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

การสมัคร

          ผู้สนใจ  โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒  รูป ได้ที่  กองบุคลากร   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐  หรือ Downloadใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

 

                                                            (นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)

                                                                 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

                                                      

 

 

 

               

 

 

Read 5617 times Last modified on วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2555 11:02