เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
nhm

 

               แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล และนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
               โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ผ่านการเสนอ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม แม้ระยะแรกยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ  แต่ก็ได้มีความพยายามในการสะสมตัวอย่างสัตว์เรื่อยมา จนในที่สุด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ก็ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในสี่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
     1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
     2. เพื่อเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ ทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศ
         ใกล้เคียง
     3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 
               พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงภายในจะทำให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา นับตั้งแต่การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบด้วยชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์และสื่อประสม ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เข้าชมได้ โดยแต่ละเครื่องนั้น จะมีวิธีใช้งานที่ง่ายและมีคำอธิบายอยู่ในตัวเอง  ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

          ตอนที่ 1 การกำเนิดโลก พบกับการกำเนิดโลก และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในสุริยจักรวาล จนถึงการกำเนิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเริ่มมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ในจักรวาล ทำให้เศษชิ้นที่เกิดจากการระเบิดรวมตัวกันเป็นโลกและดาวเคราะห์ต่าง ๆ หมุนเวียนไปรอบดวงอาทิตย์ จากนั้นโลกจึงได้เริ่มเย็นตัวลงเรื่อย ๆ จนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต

          ตอนที่ 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต จัดแสดงคุณสมบัติพื้นฐาน 9 ประการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างไปจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการทางเคมีใน ร่างกายเพื่อสร้างพลังงาน มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า มีการสืบพันธุ์ เป็นต้น โดยมีการเน้นถึง องค์ประกอบสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิต คือ มนุษย์ ซึ่งรวมกันเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกับประชากรพืชและประชากรสัตว์ หรือถือได้ว่าเป็นสังคมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นชีวมณฑลนั่นเอง

          ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จะแสดงถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมาในยุคสมัยต่าง ๆ ผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา ที่ประกอบไปด้วยตู้ 4 ตู้ ลอยตัวอยู่ขนานกัน คือ ตู้แสดงยุคก่อนแคมเบรียน ตู้แสดงมหายุคโบราณ ตู้แสดงมหายุคกลาง และตู้แสดงมหายุคปัจจุบัน ซึ่งทุกมหายุคจะกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมด้วยแสงและเสียงที่เร้าใจ

          ตอนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้วิวัฒนาการมาแล้วจนถึงปัจจุบันสามารถแยกออกได้เป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรสัตว์เซลล์เดียว อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดสัตว์และพืช ที่มีขนาดรูปทรง สี และลำตัวเหมือนจริง เช่น ช้าง วัวแดง สมเสร็จ และพืชสำคัญ ๆ โดยแต่ละโมเดลจะเน้นชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงภายในแล้ว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ อีกมากมายที่สามารถให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ ผู้เข้าชม ได้แก่

t2

          นิทรรศการชั่วคราว ที่เป็นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ทางธรรมชาติวิทยาซึ่งกำลังเป็นที่สนใจหมุนเวียนไปโดยตลอด  ได้แก่ นิทรรศการหนึ่งเดียวเฉพาะประเทศไทย  นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาดกับการรวบรวมพืชและสัตว์ต่าง  ๆ มาจัดแสดง  ซึ่งบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว เพื่อให้คนไทยได้ร่วมตระหนักและหวงแหนในทรัพยากรที่มีเพียงหนึ่งเดียวเฉพาะประเทศไทย
            นิทรรศการอัญมณีแห่งท้องทะเล  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหอย ผ่านความสวยงามน่าพิศวงของเปลือกหอยนานาชนิด 
            นิทรรศการพญาวานร..ก่อนจะสิ้นสูญ นำเสนอเรื่องราวของพญาวานร 4 ชนิด   ที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเข้าขั้นสูญพันธุ์ด้วยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งเป็นญาติสนิททางสายวิวัฒนาการ  
        
           นิทรรศการสิ่งมีชีวิต ที่เป็นการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ประสบการณ์ตรงในการศึกษาลักษณะความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้น ได้อย่างใกล้ชิด  

          ห้องแสดงเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จัดแสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ ที่ค้นพบทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ อย่างเนื้อสมัน ละมั่ง กวางป่า วัวแดง กระทิง ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาทนายแพทย์บุญส่งฯ เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติสืบไป

           ห้องแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือ มินิเธียเตอร์ ซึ่งใช้ในการแสดงทางวิทยาศาสตร์และฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพืชและสัตว์จากทั่วโลก

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - อาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่คนละ 50 บาท พิเศษสุด!สำหรับเด็กและเยาวชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าผ่านประตู

Read 22808 times Last modified on วันจันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2558 15:38