Print this page

กิจกรรม Origami 3D ตอน:สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

 

Origami 3 D ตอน: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเดิมรู้จักกันในชื่อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ตีนผิวหนังบางและเปียกชื้นอยู่เสมอ พวกมันมีชีวิตอยู่ 2 ภาค คือช่วงชีวิตที่เป็น ลูกอ๊อต และช่วงตัวเต็มวัย โดยกิจกรรมชุดนี้จะสื่อผ่านสิ่งประดิษฐ์การพับกระดาษ 3 มิติ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
Read 2233 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 16:12