อพวช. รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.)

ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครงาน

..........................................................................

          ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน  ๑ อัตรา  สังกัด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

๑.มีสัญชาติไทย

๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

๓.ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

๔.สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช.ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

๕.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๗.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘.ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน

๙.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างใน ระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ โรคอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

๑๐.ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำรวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

๑๑.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๑๒.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๑๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตำแหน่งนักวิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์

๒.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

๓.มีความรู้ด้านการสตั๊ฟฟ์เพื่อการเก็บรักษาตัวอย่างหรือผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านการสตั๊ฟฟ์ การเก็บรักษาวัสดุตัวอย่าง

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

๑.ทำการสตั๊ฟฟ์ และจัดทำวัสดุตัวอย่างเพื่อการจัดแสดง ศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์

๒.ดูแลบำรุงรักษาวัสดุตัวอย่างที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานสากลพร้อมที่จะใช้งาน

๓.ออกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับนักวิจัยในการจัดเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยหรือการเก็บรักษาเพื่อการจัดแสดง

๔.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้ตัวอย่างสำหรับการสตั๊ฟฟ์เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

๕.รวบรวมข้อมูล จัดการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการสตั๊ฟฟ์และเก็บรักษาวัสดุตัวอย่าง

๖.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การสมัคร

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๒  รูป ได้ที่กองบุคลากร   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานีตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐  หรือ Download ใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๕

(นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

Read 2447 times Last modified on วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2555 15:37