สกู๊ปพิเศษ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม ผู้หญิงเก่งแห่งวงการ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 image001ind

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการจัดงาน 3rd Rajasthan Science Congress ของ
มหาวิทยาลัย Manipal University Jaipur มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศอินเดียได้ประกาศ
มอบรางวัลเกียรติยศด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม ผู้มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและ
เบื้องหลังในการผลักดันและขับเคลื่อนงานทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการนำความภาคภูมิใจสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ในบ้านเรา เพราะรางวัลนี้ในหนึ่งปีจะมีชาวต่างชาติเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจากนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่จะได้รับการคัดเลือก

รางวัล Shri Deepak Rathore Memorial National & International Award For Science Communication
เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทำงานและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยทุกปีจะมีการคัดเลือก
นักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยคัดเลือกจากภาย
ในประเทศอินเดีย 1 คน และคัดเลือกจากทั่วโลกอีก 1 คน การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอประชุม Tagore
International School, Jaipur ประเทศอินเดียเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ 2558 นี้คณะกรรมการจาก
Rajasthan Science Congress ได้คัดเลือกให้ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

 image003indimage004ind

 

 image005indimage006ind

 image007ind

 

ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้ พัฒนา
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมในหลายๆ ด้าน เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความ
สำเร็จด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากมาย รวมทั้งยังได้เข้าร่วมในเวทีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประเทศ
และนานาประเทศเพื่อเผยแพร่ และร่วมศึกษา พัฒนาทางด้านการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า
15 ปี ได้รับเชิญจาก The Korean Academy of Science and Technology (KAST) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2557 ได้มีการจัดการประชุมในหัวข้อ
SHER Communication in Asia with a Special Focus on Science Festivals ที่กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย และ
ล่าสุด ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุมงาน APEC Young Scientists Workshop on
Effective Science Communication in the 21st Century ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากกลุ่ม
ประเทศใน APEC เป็นวิทยากรบรรยายและเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อ Public Engagement เพื่อกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำเสนอโครงงานและดำเนินงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ในประเทศของตนต่อไปด้วย

การได้รับเกียรติจากการพิจารณาของคณะกรรมการการประชุมในระดับนานาชาติในผลงานและความสามารถครั้งแล้วครั้งเล่าของ
ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม นับเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จและความเป็นมืออาชีพในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ใช่แต่เฉพาะของตัวท่านเอง
แต่ยังนับเป็นความสำเร็จขององค์กรและประเทศชาติอีกด้วย “งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นมากสำหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคปัจจุบัน อพวช. ต้องผลิตนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่รักในการทำงานด้านนี้อีกมาก เพื่อดำเนินงาน
ให้บรรลุตามภารกิจหลักของเราต่อไป เราต้องช่วยกัน” ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม ทิ้งท้ายเอาไว้อย่างมีความหวัง

 

Read 1865 times Last modified on วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558 10:48