Print this page

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องรุ้ง 7 สี

สนุกับกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสนมหัศจัรรย์ ผ่านกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง รุ้ง 7 สี ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

Read 1479 times Last modified on วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2558 11:32