รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558” Featured

 

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘”
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การพิพิธภัฑณ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยาให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม นิทรรศการ
งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ หากสนใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเราได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑ วันฝึกอบรม/เตรียมงาน : ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒ วันปฏิบัติงานจริง : ๑๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ **

คุณสมบัติทั่วไป
๑ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ทุกสาขาวิชา หากศึกษาอยู่
ในสายวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ หรือ การศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมและนิทรรศการ
๒ มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
๓ หากสามารถปฏิบัติงานได้ ติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วันขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร
๑ สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
๒ สำเนาบัตรประชาชน
๓ รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔ ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
๕ ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)

การยื่นใบสมัคร
** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี
** ทางไปรษณีย์ ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
** ดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ website: www.nsm.or.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร: ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕
โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐ www.nsm.or.th

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 

Read 1529 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558 15:34