นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สดุดีพระปรีชา เจ้าฟ้าสิรินธร

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สดุดีพระปรีชา เจ้าฟ้าสิรินธร

ภายในนิทรรศการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระเยาว์ จนเจริญพระชนม์ขึ้นตามเสด็จช่วยทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระฉายาลักษณ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินทรงงานต่างประเทศ และนำเสนอพระราชกรณียกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ เช่นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางดาราศาสตร์ การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการต่างๆ เช่นโอลิมปิควิชาการ ธรรมชาติวิทยา และทรงสนับสนุนการพัฒนาการสอนครูด้วยเป็นองค์ต้นแบบในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นต้น

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สดุดีพระปรีชา เจ้าฟ้าสิรินธร จัดขึ้นบริเวณชั้นหนึ่ง อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี ในช่วงเวลาของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2558

Read 1237 times