รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘”

 

อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน
“งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑ วันฝึกอบรม/เตรียมงาน : ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒ วันปฏิบัติงานจริง : ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ **

คุณสมบัติทั่วไป
๑ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (ทุกสาขาวิชา) หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ หรือ การศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมและนิทรรศการ
๒ มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
๓ หากสามารถปฏิบัติงานได้ ติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วันขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘**

 

 

Read 817 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558 17:02