Storms

พายุ (Storms) เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง จากอากาศ 2 บริเวณมีความแตกต่างของอุณหภูมิ บนโลกนี้ เราแบ่งประเภทพายุที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งที่พายุได้ก่อตัว โดยพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วสูงสุด ซึ่งก่อตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกว่า พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) ขณะที่พายุลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะถูกเรียกว่า พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) และพายุเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะถูกเรียกว่า เฮอร์ริเคน (Hurricane) พายุหมุนเขตร้อนเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป และมีการเกิดบริเวณฝนฟ้าคะนองจากเมฆคิวมูโลนิมบัส ขึ้นในบริเวณรอบนอกของพายุ ส่วนพายุงวงช้าง (Tornado) เกิดขึ้นจากการปะทะกันของไอเย็นและลมร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยร้อยละ 90 จะเกิดขึ้นบนบกบริเวณทุ่งราบและไม่เกิดฝนฟ้าคะนอง

อ้างอิง:
Merriam-Webster Dictionary. Definition of Typhoon. [Online] Source: http://www.merriam-webster.com/dictionary/typhoon. (17 Sep 2015).
King Monkut University of Technology Thonburi - Library. พายุ (Storm). [Online] Source: http://www.lib.kmutt.ac.th/st4kid/nonFlash/services/getText.jsp?id=162. (17
Sep 2015).
National Oceanic & Atmospheric Administration, Hurricane Research Division. Frequently Asked Questions, Subject: A1). [Online] Source: http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/A1.html. (17 Sep 2015).
Enjoytoday.net. รู้จักกับพายุต่างๆ: พายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่น ไซโคลน เฮอร์ริเคน และทอร์นาโด. [Online] Source: http://www.enjoyday.net/รู้จักกับพายุ.html. (17 Sep 2015).

Read 491 times