Print this page

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์ และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์
และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี
โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนต่าง ๆ ผู้สนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับ อพวช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1. วันฝึกอบรมและเตรียมงาน : 6 มกราคม 2559
2. วันปฏิบัติงานจริง : 7-9 มกราคม 2559

คุณสมบัติทั่วไป
1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
ทุกสาขาวิชา หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3. มาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 2 วันขึ้นไป (ในระหว่างวันที่ 7 -9 มกราคม 2559)

องค์การพิพิธภัเอกสารในการสมัคร
1. สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3.. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป
4. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
5. ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่
(ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร) การยื่นใบสมัคร


**สมัครด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี
** ทางไปรษณีย์ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
** ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ website: www.nsm.or.th

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 มกราคม 2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร: 0-2577-9999 ต่อ 1845
โทรสาร 0-2577-9900 หรือ www.nsm.or.th

 

 

 

 

Read 1871 times Last modified on วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558 17:03