สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 19 อำลา สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

  MG 5480

เยาวชนชายแดนภาคใต้กว่า 240 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 19 สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

 

วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้กล่าวขอบคุณในการเป็นประธานพิธีปิด โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 19 ว่า เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย เช่น กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดในภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง ผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมทั้งในภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ ท้ายนี้อยากฝากให้เยาวชนทุกคนจงภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จงเป็นคนดี เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความคิดความรักหวงแหนต่อแผ่นดินถิ่นเกิด และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

 

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 19 นี้ ได้นำเยาวชนจำนวน 240 คนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล มาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นมา โดยเยาวชนต่างได้เดินทางไปทัศนศึกษาในองค์กรและสถานที่สำคัญ ๆ อาทิ ทัศนศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

 

นอกจากนั้น เยาวชนยังได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลากว่า 15 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตกับ ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้ายสุดในวันพรุ่งนี้เยาวชนทั้งหมดจึงจะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเครื่องบินซี 130 สู่สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส โดยพร้อมเพรียงกัน

  

คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ นี้ต่างคาดหวังว่า เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 19 จะมีพัฒนาการ การเรียนรู้ที่กว้างขวาง มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนมีความรักและตระหนักที่จะศึกษาเรียนรู้สูงขึ้น เช่นเดียวกับเยาวชนของโครงการฯ ทั้ง 18 รุ่นที่ผ่านมา ซึ่งบางคนก็สอบเข้าศึกษาต่อได้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ จนสามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน เป็นกลุ่มพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสันติสุขให้สังคมตลอดจนประเทศชาติโดยส่วนรวม สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเหล่าทัพ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาหอการค้าไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้การสนับสนุนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 19 จนประสบผลสำเร็จด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย”

 

ในส่วนของ อพวช. หน่วยงานหลักในการจัดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้”ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2556 นั้น ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า อพวช. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ให้ทั้งทักษะความรู้ ความรัก และความสามัคคี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในภารกิจหลักของ อพวช. ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อันเป็นสังคมแห่งเหตุและผล จนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป

 

          ทั้งนี้ ในงานพิธีปิดฯ ดังกล่าว ได้มีครอบครัวอุปถัมภ์จาก 10 จังหวัดในภาคกลาง ได้เดินทางมาร่วมงานอย่าง   คับคั่ง เพื่ออำลาเยาวชนทั้ง 240 คน โดยบรรยากาศต่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                      

Read 1918 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2556 15:34

Image Gallery