วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 09:42

การสำรวจแบบเร่งรัด: หมู่เกาะลันตา

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำ “โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Read 445 times Last modified on วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 09:42