อพวช. จัดเต็มงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science-Technology Centres Incorporated - ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยี ขีวภาพ” (World Biotech Tour THAILAND) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” และกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพในมุมมองที่สนุกสนาน วันที่ 16, 17 และ19 มิถุนายน นี้ ที่ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1

     ปทุมธานี/16 มิถุนายน 2559 - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ สู่สังคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ “เทคโนโลยีชีวภาพ” ก็นับเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เราจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขานี้ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตได้

     “งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาเรียนรู้กับนิทรรศการ กิจกรรมการทดลอง การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่จะทำให้เรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพมีความสนุกสนาน เข้าใจง่าย และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้จัก เข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ของไทยในอนาคตต่อไป” รมว.วท. กล่าว

 11574

     ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากการที่ อพวช. ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science-Technology Centres Incorporated - ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 12 แห่งทั่วโลกในการเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีขีวภาพ” (World Biotech Tour THAILAND) ของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้งานนี้มีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด

     โดยกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ผู้ชมมาเรียนรู้และร่วมสนุกมีมากมาย อาทิ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” (Miracle of Biotechnology Exhibition) ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะพาผู้ชมไปรู้จักความหมาย องค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ดีเอ็นเอ เซลล์ ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพในยุคแรกของไทย เช่น ปลาร้า โซนที่ 2 เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต ผู้ชมจะได้สนุกกับชิ้นงานหลากหลายเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศวกรรม การโคลน ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และยีนบำบัด โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อหนทางสู่พลังงานที่ยั่งยืน และโซนที่ 4 ชีวจริยธรรม เรียนรู้การปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำร้าย หรือทำอันตรายต่อสัตว์ หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย โดยในโซนนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต การผลิตอาวุธชีวภาพ การตัดแต่งทางพันธุกรรม และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

4

     นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรม Hands-on Lab-in-a-Box จากประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมการทดลองสกัด DNA จากกล้วย การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง DNA คลายปมสังหาร กิจกรรมตะลุยดินแดนเทคโนโลยีชีวภาพ (Hidden Biotech Scavenger Hunt) กิจกรรมค่ายครอบครัววิทยาศาสตร์ (Family Day Camp) ที่จะใช้เวลาภายใน 1 วันให้สมาชิกในครอบครัวสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

3

     อีกกิจกรรมสำคัญที่ อพวช. จัดควบคู่ไปกับการจัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” คือ การคัดเลือกทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว์ (Young Thai Biotechnology Ambassador) เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมทำกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน ร่วมกับ อพวช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์กับทูตเยาวชนฯ จากประเทศต่าง ๆ โดยท้ายที่สุด อพวช. จะคัดเลือกหนึ่งในเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงาน World Biotech Tour ในงาน Science Center World Summit ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 พร้อมกับทูตเยาวชนอีก 15 ประเทศ เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยต่อไป

     งาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 16, 17 และ 19 มิถุนายน 2559 ที่ อพวช. ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แต่ในส่วนของนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” จะยังคงจัดแสดงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะนำไปจัดแสดงที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999, www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand

Read 1844 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 17:24