Print this page

รับสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจช่วยปฏิบัติงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน
“งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์
โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุน
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ หากสนใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเราได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑ วันฝึกอบรม/เตรียมงาน : ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒ วันปฏิบัติงานจริง : ๑๘ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

คุณสมบัติทั่วไป
๑ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (ทุกสาขาวิชา) หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ หรือ การศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมและนิทรรศการ
๒ มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
๓ หากสามารถปฏิบัติงานได้ ติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วันขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารในการสมัคร
๑ สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
๒ สำเนาบัตรประชาชน
๓ รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔ ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
๕ ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)

การยื่นใบสมัคร
** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี
** ทางไปรษณีย์ ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
** ดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ website: www.nsm.or.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร: ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕ (ไพบูลย์,สมใจ) โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐ www.nsm.or.th

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

Read 2258 times Last modified on วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2559 16:33