องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรับสมัคร อาสาสมัคร รุ่นที่ ๔๑

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานกับ อพวช. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากรนำชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ทีมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ งานการประชาสัมพันธ์และการตลาด รวมทั้งงานสนับสนุนในสำนักงาน หากสนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเรา

ส่วนงานที่รับสมัคร
ปฎิบัติงานที่ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
• พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ • สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด • สำนักบริหาร
ปฏิบัติงานที่
• จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

คุณสมบัติทั่วไป
๑. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ทุกสาขาวิชา หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
๓. มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๕. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน
๖. ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามใบสมัคร)

การยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด
** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
** ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
** ดาวโหลด ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร: ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

Read 1624 times