รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน

“งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖”

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา


 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
(BITEC)  เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และธรรมชาติวิทยาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖  หากสนใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเราได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

        วันฝึกอบรม/เตรียมงาน : ๓ – ๕  สิงหาคม ๒๕๕๖

        วันปฏิบัติงานจริง : ๖ – ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ **

คุณสมบัติทั่วไป

๑   นิสิต  นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒  ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (ทุกสาขาวิชา) หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ หรือ
                 สาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ หรือ การศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมและนิทรรศการ

๒   มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

๓   หากสามารถปฏิบัติงานได้ ติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วันขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร

๑   สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา  (กรณีศึกษาอยู่)

๒   สำเนาบัตรประชาชน

๓   รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๔   ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน

๕   ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)

 

การยื่นใบสมัคร

** สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

** ทางไปรษณีย์ ที่  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานี  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  : กองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

เทคโนธานี  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทร: ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๕ (ไพบูลย์,สาวิตรี, สมใจ) โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐   www.nsm.or.th

 

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

Read 1364 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2556 10:05