จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัวนิทรรศการ “การเดินทางของบิต : เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล”


     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์คมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พัฒนานิทรรศการ “การเดินทางของบิต : เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล” เพื่อจัดแสดงพื้นฐานการทำงานของระบบสื่อสารแบบดิจิทัล หวังให้เยาวชนและประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ หรือ interactive exhibition พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – เดือนกันยายน 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

 IMG 3229 800 533
     นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคในโลยี เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนไทยให้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์สามารถนำกระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การที่ อพวช. โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ “การเดินทางของบิต : เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล” ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับสังคม กับการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีอยู่ในชีวิตประจำวัน มาทำให้เยาวชนและประชาชนเกิดความเข้าใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นในสังคม”

IMG 3166 800 533
     นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า “กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยทาง กทปส. ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยและนักพัฒนาได้เข้ามามีส่วนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เป็นหัวใจสำคัญในส่วนของการพัฒนาประเทศ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ กทปส. จึงได้สนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “การเดินทางของบิต : เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการสื่อสารพื้นฐานให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้น อันมีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโตก้าวหน้าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เข้มแข็งในอนาคต”

IMG 3260 800 533
     รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “การจัดสร้างนิทรรศการ “การเดินทางของบิตฯ” ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญในยุคดิจิทัล นิทรรศการจะให้ประโยชน์กับเยาวชนในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อในสาขาโทรคมนาคมในอนาคต สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไปสิ่งที่จะได้รับจากนิทรรศการนี้ คือความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังการสื่อสารแบบดิจิทัลมักถูกมองว่าเป็นเรื่องลึกลับ ซับซ้อน และยากที่จะเข้าใจเพราะโดยปกติบิตข้อมูลและสัญญาณสื่อสารเป็นสิ่งที่ผู้ใช้มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ การจัดสร้างนิทรรศการ “การเดินทางของบิต” จึงเน้นการนำเสนอชิ้นงานเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับบิตข้อมูล สัญญาณสื่อสาร และระบบสื่อสารสาธิต โดยหวังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้วันนี้เรายังได้รับเกียรติร่วมฟัง การบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษาไทย” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อีกด้วย”

IMG 3231 800 533
     นายสุวรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “อพวช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการชุดนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสสำหรับเยาวชนในการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกตำราเรียน เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทยมากขึ้น สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการสามารถเข้ามาชมมาได้ตั้งแต่วันนี้ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMthailand

Read 1212 times Last modified on วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 12:07