อพวช. ผนึกพันธมิตรจัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย” หวังปลูกความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย

 MG 1778 resize

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. จับมือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556” พร้อมกัน 4 ภาค หวังปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวกับ 4 เรื่องราว “ดิน น้ำ ลม ไฟ” เริ่ม 12 มิ.ย. - 31 ส.ค. 56 นี้ ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ, ลานข่วงเมืองน่าน จ. น่าน, สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 และหาดทรายแก้ว จ. สงขลา

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 : นายพิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในงานพิธีเปิดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2556” ว่า ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของประชากรด้วยการศึกษา รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ จากผลการประเมินระดับนานาชาติ เช่น Programme for International Student Assessment : PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ และประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งปัญหานี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูและผู้ปกครองต่างต้องตระหนักที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

 

การสร้างทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กไทยในวันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กวัยอนุบาล (3 – 6 ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำสูงสุด เป็นวัยที่จะต้องวางรากฐานที่ดี และปลูกฝังความรัก ความประทับใจในวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะง่ายต่อการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติ ด้วยเหตุนี้ อพวช. จึงได้ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของมูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556” ขึ้น เนื่องในวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เพื่อปลูกฝังความรัก ความประทับใจในวิทยาศาสตร์ จากการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในโลกของเรา กับ 4 เรื่องราว ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง เรื่อง “น้ำ” จัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ เรื่อง “ดิน” จัดขึ้น ณ ลานข่วงเมืองน่าน อ. เมือง จ. น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ไฟ” จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ภาคใต้ เรื่อง “ลม" จัดขึ้น ณ หาดทรายแก้ว อ. สิงหนคร จ. สงขลา

 

นอกจากนี้ ยังได้ขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ อีกกว่า 8,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากผู้นำเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพื่อให้เด็กไทยในทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้มากที่สุด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการทดลองหลากหลายที่ท้าทายความสามารถ และเกมส์วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานสำหรับเด็กวัยนี้โดยเฉพาะ นายพิชัยฯ กล่าวในที่สุด

 

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลาง สามารถนำบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช .ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ในเวลา 10.30 – 19.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

Read 3295 times Last modified on วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:14

Image Gallery