โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

New icons 43Click>>ประกาศผลการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 <<Click New icons 43

แจ้งเปลี่ยนแปลงงานรับรางวัลเรื่องสั้แนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนจาก วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560
เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 อิมแพค ฮอล เมืองทองธานี

 

ขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่ร่วมสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทุกผลงาน
สอบถามเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 1472 (วรภร, จีรวรรณ)

------------------------------------------------------------------------

แจ้งเปลี่ยนแปลงงานรับรางวัลเรื่องสั้แนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนจาก วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 อิมแพค ฮอล เมืองทองธานี

 

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนว
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2”

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวที
ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์
ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้น แนววิทยาศาสตร์” และสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่สังคม
เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราและสามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ในทุกโอกาส

การประกวดแบ่งออกป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทเยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี) 
2. ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
3. ประเภทกลุ่ม (2 คน นักเขียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์)

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ยังเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการ
พัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เวลา 10.00 น. – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 21 เมษายน 2560
หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 - กติกาการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 

 - ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป 

 - ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทเยาวชน

 - ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่ม 

 

Read 11326 times Last modified on วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 09:25