‘ดร.ประหยัด’ เก็บหินแปรขั้วโลกใต้ ศึกษาเหตุการณ์ธรณีวิทยาในอดีต