Print this page

การประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017

ประกาศผลการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand Final (รอบคัดเลือก) Click 
คู่มือการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 Click

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF)
ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

จึงกำหนดจัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand final ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560
เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ และผลิตสื่อชิ้นงานเพื่อนำเสนอเรื่องราวทางธรรมชาติวิทยา ด้วยทักษะ
กระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน วิเคราะห์และกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัวได้ รวมทั้งวิธีการนำเสนออย่างอิสระ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงขอเชิญชวนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง

Read 5280 times Last modified on วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 12:53