3 ผู้นำเยาวชนไทย ภูมิใจร่วมโครงการที่สหรัฐฯ ต่อยอดกับเยาวชนในอาเซียน