กรมวิทยาศาสตร์ฯ ชูความสำเร็จถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิต "ชุดตรวจยีนธาลัสซีเมีย"