Print this page

ผู้บริหาร อพวช.

 

drrawin

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 

kannika60edit

 

 

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ

รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

 

 

 Aphiya new

 

 

นางอภิญาณ์ หทัยธรรม

รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

 

 

suwarong

 

 

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

 

 

chanintorn

 

นายชนินทร วรรณวิจิตร

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ

 

 

garnigar

 

นางกรรณิการ์ เฉิน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 

 

ratada

 

 

นางสาวรตดา พรหมแก้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

Read 2993 times