นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา ‘นำสัมผัสพระสุเมรุ’ สร้างประสบการณ์อย่างเท่าเทียม