“NSM Alumni Day 2017”

10 พ.ย. 2560 -- ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีการเสวนา “แนวโน้มทิศทาง อพวช. ในอนาคตที่คุณอยากให้เป็น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวชิราพร โพธิ์พงษ์ Corporate Citizenship Specialist กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฏร์ธานี) ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “NSM Alumni Day 2017” ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

  

Read 125 times Last modified on วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 17:22

Image Gallery