การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร
และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก
(Thailand Science Drama Competition 2018) ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport) โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2018 ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)
ระยะเวลา
ส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ: ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

 

 

ดาวน์โหลด รายละเอียด

โครงการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2561>>Click
ใบสมัคร>>Click

 

 

Read 879 times Last modified on วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 13:52