Print this page

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา และพนักงานบริหาร 1 อัตรา

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการ กองพัฒนากิจกรรม จำนวน ๑ อัตรา
และตำแหน่งพนักงานบริหาร(งานวิเทศสัมพันธ์) กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์
สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

Read 737 times Last modified on วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 15:59