จากนักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิกสู่นักพัฒนาวัสดุระดับนาโน