Print this page

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2555

 

annual2555

สารจากประธานกรรมการ อพวช. 3
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 4
สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9
คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10
ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 14
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน 15
นิทรรศการถาวร 16
นิทรรศการเคลื่อนที่ 21
นิทรรศการชั่วคราว 27
นิทรรศการเสมือน 35
ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 37
กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช. 41
ผลงานเด่นของ อพวช. 47
กิจกรรมเสริมศึกษา 51
งานบริการทางวิชาการ 67
งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง 73
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 81
เครือข่ายและผู้สนับสนุน 85
แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์ 90
การพัฒนาบุคลากร 94
สถานภาพด้านกำลังคน 97
ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์ 99
โครงสร้างองค์กร 102
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อพวช. 104
สถิติจำนวนผู้เข้าชม 108
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 111
ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 114

 

Read 7016 times Last modified on วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557 16:34