สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)

สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)
อีเล็กตรอนิกส์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นส่วนประกอบ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิกอน เจอร์เมเนียม แกลเลียม อาร์เซ็นไนด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็นต้น สารดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ คือ มีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระอยู่น้อยจึงไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนได้มาก ดังนั้น เพื่อที่จะให้ได้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมาก เราจึงต้องมีการเจือปนอะตอมของธาตุอื่นลงไปในเนื้อสารเนื้อเดียวเหล่านี้ หรือนำอะตอมของธาตุบางชนิดมาทำปฏิกิริยากันให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สารกึ่งตัวนำที่สร้างขึ้นโดยวิธีดังกล่าวนี้เรียกว่า สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ หรือสารกึ่งตัวนำแบบสารประกอบตามลำดับ ซึ่งจะเป็นสารที่ใช้ทำทรานซิสเตอร์ และไดโอดชนิดต่าง ๆ
สารกึ่งตัวนำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. สารกึ่งตัวนำแบบบริสุทธิ์ (Intrinsic)
เป็นสารกึ่งตัวนำที่ไม่มีสารอื่นเจือปน เช่น ซิลิกอน เจอร์เมเนียม แกลเลียม อาร์เซ็นไนด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็นต้น

2. สารกึ่งตัวนำแบบไม่บริสุทธิ์ (Extrinsic)

เป็นสารที่เกิดขึ้นจากการเติมสารเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้สารกึ่งตัวนำที่มีสภาพการนำไฟฟ้าที่ดีขึ้น 


ที่มา: http://wikipedia.org

ที่มาภาพ :  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SiliconCroda.jpg

Read 3203 times