การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

 IMG 5599

l พิมพ์แผนที่

 การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

 

อัตราค่าบริการ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                              ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                           ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                  ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                        50 บาท
บัตรรวม 3 พิพิธภัณฑ์                                ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์                      100 บาท

นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  *เข้าชมฟรี

 

การจองเข้าชมเป็นหมู่คณ

ดาวน์โหลดแบบจองเข้าชม<<Click

 

กิจกรรมเสริมศึกษา

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Shows)
เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรา มาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน
โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง  การแสดงแต่ละชุดจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้
เยาวชนเป็นคนสังเกต สนใจ อยากรู้อยากเห็น และอยากทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เวลาในการแสดง  45 นาที:รอบ   ราคา 10 บาท:คน

----------------------------------------

ตะลุยพิพิธภัณฑ์(Walk Rally)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วิธีการ สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ใน
พาสปอร์ตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รอบละไม่เกิน 500 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รอบละไม่เกิน 100 คน
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบละไม่เกิน 300 คน
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 ขึ้นไป   ราคา 10 บาท:คน: พิพิธภัณฑ์ น้อยกว่า 100 คน เหมาจ่าย 1,000 บาท   2 รอบ:วัน

----------------------------------------

การทดลองวิทยาศาสตร์(Science Lab)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ด้วยห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน และเครื่องมือในการทดลองที่ทันสมัยและได้คุณภาพ
มีหลักสูตรเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นแบบบูรณาการทั้งยังเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต ทดลอง วิเคราะห์
และสรุปผลราคา 30 บาท ต่อ คน ต่อ รอบ 
**ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมเสริมศึกษาและอัตราค่าบริการ

----------------------------------------

Science Museum Maker
Science Museum Maker เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจากการประดิษฐ์ ชิ้นงาน อุปกรณ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์
นอกจากผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการลงมือปฏิบัติแบบ hands-on แล้ว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM
Education เพื่อให้ผู้ชมได้บูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิทยาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงบางกิจกรรมยัง
เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปควบคู่กัน กิจกรรม Science Museum Maker เปิดบริการวันละ 4 รอบ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้จองเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

**ดาวน์โหลดใบจองเข้าร่วมและตารางกิจกรรมScience Museum Maker >>Click

----------------------------------------

Science dome

กำหนดฉาย ภาพยนตร์ดาว จำนวน 5 รอบต่อวัน  วันละ 5 เรื่อง

1.ตำนานแห่งการเดินทางมาสู่โลก :Chronicle of Journey to Earth
2.3,000 ปีแห่งการดูดาว : 3,000 Years of Stargazing
3.กำเนิดระบบสุริยะ : The birth of solar system
4.ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกับการค้นหาโลกใหม่
5.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 click -->>รอบการฉาย

 click-->>รายละเอียดภาพยนตร์ดาว

 ----------------------------------------

การจองอาหารกล่อง(หมู่คณะ)

 click-->ใบจองอาหารกล่อง

 

ตารางการเดินรถ Shuttle Bus

- ออกจากถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์  ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า
สองรอบเวลาดังนี้ 09:30น. และ 11:00น

- ออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – ถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์
สองรอบเวลาดังนี้ 14:30น. และ 16:30น.

จุดจำหน่ายตั๋ว ห้องจำหน่ายบัตรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จุดจอดรถที่ อพวช. บริเวณทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

**ให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์** 

 

ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 02577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
โทรสาร 02 577 9911  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์นักขัตฤกษ์ 

 

Read 350332 times Last modified on วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560 17:09