รายชื่อคณะกรรมการ อพวช.

 
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ประวัติการทำงาน

• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• อธิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การศึกษา

• Ph.D. (Genetics), U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
• M.S. (Genetics) และ B.A. (Zoology) U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

 

sumonta 2018 
 
นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ประวัติการทำงาน

• รองผู้อำนวยการ อพวช. รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช.
• ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ/อนุกรรมการ

      • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
      • ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

sakorn 2018 
 
รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
• ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

soranit 2018 
 
ดร.นพ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

กรรมการผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน

• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

การศึกษา

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• ปริญญาโท Master of Public Health
และปริญญาเอก Doctor of Public Health Johns Hopkins University

กรรมการ/อนุกรรมการ

• ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
• อนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ผอพ.

pratom 2018 
 
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประวัติการทำงาน

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
• นิติกร กรมบัญชีกลาง

การศึกษา

• เนติบัณฑิตไทย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ อพวช.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผอพ.

yaowanush 2018 
 
นางตติยา ใจบุญ

กรรมการผู้แทนกระทรวงการศึกษาธิการ
ประวัติการทำงาน

• ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (วทบ.)สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

กรรมการ/อนุกรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ อพวช.

tatiya 2018 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน

• อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาเอก (Engineering) Fermentation Technology Hirroshima University, Japan
• ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์) สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์) สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

• ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ อพวช.

napawan 2018 
 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร  ตติยกวี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto , Canada

 

kamjon 2018 
 
นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน

• รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

การศึกษา

• ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต NIDA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

tawatchai 2018 
 
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน

• รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

 

chatchay 2018 
 
นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน

• อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
• สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

การศึกษา

• Master of Arts (Industrial Design) University of Central England, United Kingdom
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

apisit 2018 
 
นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน

• พิธีกร ผู้จัดงานแสดงด้านไอที และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ด้านไอที

การศึกษา

• ปริญญาตรี ศศบ. สาขาการแสดงและกำกับการแสดง
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

pongsuk 2018 
 
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการ อพวช.
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการทำงาน

• ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา
• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

• M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri, USA
• วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

rawin 2018 
Read 97419 times