นิทรรศการหลัก

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นชุดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผู้ชมจะได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกำเนิดมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการคำนวณและคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งเทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) ชิ้นงานสื่อสัมผัส (Interactive) เข้าใจถึงความสำคัญของการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีทุกสาขา เห็นคุณค่าของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้            

ส่วนต้อนรับ  เป็นพื้นที่สำหรับแนะนำการเข้าชม โดยแสดงให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระของนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถวางแผนการเข้าชมตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

pic xhibiton a

 

เทคโนโลยีการสื่อสารยุคแรก  นำเสนอหลักการพื้นฐานของการสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง การพัฒนาเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลและการสื่อสารด้วยภาพ การกำเนิดของภาษาและการพัฒนาการของตัวอักษรต่าง ๆ ตลอดจนการคิดค้นและนำกระดาษมาใช้เป็นสื่อบันทึกซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อบันทึกในการสื่อสารอย่างรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ ผู้ชมจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินจากการสัมผัส ทดลอง และทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่จัดแสดง ประมาณ 300 ตารางเมตร

pic xhibiton b

 

เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ นำเสนอการค้นพบองค์ความรู้สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้ชมจะได้ทราบถึงหลักการพื้นฐานในการสร้างและถอดรหัสสัญญาณต่าง ๆ การส่งโทรเลข ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางต่าง ๆ คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เช่น การส่งสัญญาณวิทยุ การใช้คลื่นโซนาร์ในการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ หลักการทำงานของโทรศัพท์ทั้งที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ และการสื่อสารแบบไร้สายทั้งในภาพพื้นดินและการสื่อสารผ่านดาวเทียม ตลอดจนการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทดลองถ่ายทอดสัญญาณภายในห้องส่งและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ภายในห้องส่งได้ด้วยตนเอง

pic xhibiton c2

เทคโนโลยีการคำนวณ นิทรรศการในส่วนนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบตัวเลขซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์การคำนวณต่าง ๆ ผู้ชมจะได้เรียนรู้หลักการนับและการคำนวณเลขในอารยะธรรมต่าง ๆ ที่นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคำนวณ อาทิ ลูกคิดโรมัน ลูกคิดจีน ลูกคิดญี่ปุ่น ซึ่งผู้ชมสามารถทดลองและเรียนรู้หลักการคำนวณของเลขฐานต่าง ๆ ตลอดจนการนำสัญญาณไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้หลักเหตุผล (ตรรกศาสตร์) ในการเขียนคำสั่งในการคำนวณ (logic gate) เพื่อการประดิษฐ์เครื่องคำนวณอัตโนมัติในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา

pic xhibiton d

 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นิทรรศการในส่วนนี้ นำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมจะได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย เข้าใจถึงวิธีการบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการ ตลอดจนเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำงานตามคำสั่ง และการเขียนคำสั่งในรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

pic xhibiton e1

pic xhibiton e2

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยนิทรรศการที่นำเสนอการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ การสื่อสารออนไลน์ การจัดการด้านการเดินทางและขนส่งสินค้า การแพทย์ การดำเนินธุรกิจ การศึกษา การให้บริการสาธารณะทั้งในด้านสาระและบันเทิงต่าง ๆ

pic xhibiton f

 

 

 

 

Read 18456 times Last modified on วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:30