ข้อมูลการเข้าชม

 

 alt

ใบจองการเข้าชม l พิมพ์แผนที่

นิทรรศการทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม (นิทรรศการสนุกกับ10 อาชีพ และนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว)

นิทรรศการพิเศษ
บทเรียนในความมืด (dialogue in the dark) เด็ก 50 บาท(ภาษาอังกฤษ 100 บาท)  ผู้ใหญ่ 100 บาท (ภาษาอังกฤษ 150 บาท) 

 

กิจกรรมเสริมศึกษา

เป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยฝึกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method )
ซึ่งเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ แก้ปัญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. สังเกตและระบุปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. ทำการทดลอง
หรือทดสอบสมมติฐาน (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และ 5. สรุปผลการทดลอง เด็กๆ ได้สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น ค้นพบ
และเกิดแรงบันดาลใจในการอยากที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำหลักการทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง
การแสดงแต่ละชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนศาสตร์
ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ราคา 30 บาท:คน

 

- การทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองให้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

หมู่คณะ ราคา 50 บาท: คน ( 2 รอบ: วัน)
ครอบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)

 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientist House)
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ3 - 6ปี) ผ่านการทำกิจกรรม
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ฝึกตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

บุคคลทั่วไป ราคา 30 บาท
หมู่คณะราคา 30 บาท

 

- โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์
(Enjoy Maker Space)
เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S)
มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)
ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานและทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่คณะ/บุคคลทั่วไป ราคา 50 บาท  
คอรบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)

----------------------------------------------

การอำนวยความสะดวกในการนำคณะเข้าชมนิทรรศการ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี
• จุดจอดรับ-ส่ง ชั่วคราว (สำหรับรถบัส) บริเวณ ด้านหน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้านถนนพระราม 4 (ป้ายรถเมล์)
• การจอดรถรถบัส/รถทัวร์ที่มีขนาด 6 ล้อขึ้นไป
เนื่องจาก พื้นที่สำหรับจอดรถบัส/รถทัวร์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปมีจำนวนจำกัด อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 4 คันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหมู่คณะต้องแจ้งให้ อพวช.
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อประสานงานสำรองที่จอดรถ
อัตราค่าบริการจอดรถ ดังนี้
- จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก
ชั่วโมงถัดไปคิดอัตราชั่วโมงละ 20 บาท : คัน
- กรณีรถบัส คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : คัน
- หมู่คณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าจอดรถ


• จุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ ฝ่ายอาคารฯ ได้กำหนดให้บริเวณลานด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น G เป็นจุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ
และคณะผู้เข้าชมสามารถใช้บันไดเลื่อนบริเวณด้านหน้าร้านกาแฟดอยตุง เพื่อขึ้นไปยังจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งอยู่ที่ชั้น 4
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หมู่คณะ ขอความกรุณานัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ อพวช. ก่อนวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

• สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน
กรณีที่คณะนำอาหารมารับประทานเอง อพวช. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารบริเวณชั้น 4 ณ ลานด้านหน้าของจัตุรัสวิทยาศาสตร์
กรณีไม่ได้นำอาหารมารับประทานเอง อาคารจัตุรัสจามจุรีมีศูนย์อาหาร (Food court) อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร (ชั้น B)


• ติดต่อจองเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช.
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2122 และ 2123
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE SQUARE)
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี 319 ถ.พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2160 5356 โทรสาร 0 2160 5357


• การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีสามย่าน
- รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีศาลาแดง เปลี่ยนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน
- รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187,172, 501

Read 20691 times Last modified on วันพุธ, 10 มกราคม 2561 17:13